Nieubezpieczony w Ewusiu? Jak wyjaśnić status ubezpieczenia w NFZ?

Ocena: 4.5 / 5.0

Ubezpieczenie w NFZ_EwusCentralna baza ubezpieczonych tzw. Ewuś jest mocno niedoskonała.

Spora część ubezpieczonych osób niestety jest wykazywana przez eWUŚ jako osoby nieubezpieczone. Z powodu bałaganu systemu takie osoby mogą spotkać przykre konsekwencję. W związku z tym może być utrudniony dostęp do bezpłatnych usług medycznych w przychodni czy szpitalu, leki tylko „na 100%”, itp.

Co zrobić, gdy eWUŚ wyświetli nas „na czerwono”?

Jeśli jesteś ubezpieczonym dorosłym, który ma własny tytuł do ubezpieczenia (pracownik, przedsiębiorca, emeryt, bezrobotny zarejestrowany w UP) zgłoś się do płatnika składki i sprawdź, czy zgłosił Ciebie (a także członków Twojej rodziny, np. dzieci, małżonka, który nie ma pracy) do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • pracownik – u pracodawcy
 • zleceniobiorca (osoba zatrudniona na umowę-zlecenie) – u zleceniodawcy
 • emeryt i rencista – w ZUS lub KRUS
 • osoba, która pobiera zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne – w ZUS
 • osoba pobierająca zasiłek stały z pomocy społecznej – w ośrodku pomocy społecznej
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
  przedsiębiorca – w ZUS
 • rolnik wraz z domownikami – w KRUS
 • osoby ubezpieczające się dobrowolnie – w NFZ

Jeśli płatnik potwierdzi, że zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia, weź od niego dokument, który wskazuje datę zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (np. dla pracownika jest to ZUS ZUA, dla członka rodziny jest to ZUS ZCZA/ZCNA). Zgłoś się do NFZ z ww. dokumentem, dowodem osobistym oraz wnioskiem o “naprawę statusu ubezpieczenia”.

W celu wyjaśnienia statusu ubezpieczenia możliwe jest też złożenie pisemnego wniosku do NFZ wraz z dokumentami ubezpieczenia. Uczynić to można na kilka sposobów:

– osobiście w Punktach Obsługi Ubezpieczonych NFZ, np. Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69, od pn. do pt. w godzinach od 8 do 15:45
– pocztą na adres: 80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148
– faksem na numer: 58 32 18 551
– emailem: [email protected]

Jeśli w Twoim imieniu będzie występował współmałżonek lub rodzic, wówczas do wniosku należy dołączyć także pisemne upoważnienie dla tej osoby do wystąpienia o wyjaśnienie statusu ubezpieczenia zdrowotnego.

Pracownik POW NFZ zobowiązany jest wyjaśnić nieprawidłowości z ZUS/KRUS, a zainteresowana osoba otrzyma pisemną informację o wyniku postępowania. W przypadku weryfikacji negatywnej zainteresowana osoba otrzyma pisemne wskazówki, jak dalej postępować, by uzyskać potwierdzenie prawa do świadczeń.

Jeśli Twoje nieletnie dziecko wykazywane jest przez Ewuś jako nieubezpieczone.

Sprawdź u swojego płatnika składki, czy zgłosił on dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli płatnik potwierdzi, że dokonał zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia, poproś o dokument, który wskazuje datę zgłoszenia dziecka do Twojego ubezpieczenia jako członka rodziny (np. ZUS ZCZA/ZCNA). Zgłoś się z ww. dokumentem do NFZ i postępuj jw.

Jeśli jesteś pełnoletnim uczniem lub studentem do 26 r.ż.

Twój status ubezpieczenia musi wyjaśnić rodzic, który zgłosił Cię do swojego ubezpieczenia u swojego płatnika składek (np. pracownik u pracodawcy, bezrobotny w PUP). Jeżeli w między czasie podejmowałeś pracę, w której pracodawca zgłaszał Cię do ubezpieczenia zdrowotnego, Twój rodzic u swojego płatnika powinien raz jeszcze Ciebie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego (nic to nie kosztuje). Jeśli płatnik potwierdzi, że dokonał zgłoszenia do ubezpieczenia, rodzic powinien wziąć od niego dokument, który wskazuje datę Twojego zgłoszenia do jego ubezpieczenia jako członek rodziny (np. ZUS ZCZA/ZCNA). Powinieneś zgłosić się z ww. dokumentem oraz legitymacją szkolną lub studencką do NFZ i postępować jak wyżej.

Jeśli jesteś nieubezpieczony, ale masz prawo do leczenia na podstawie odrębnych przepisów i dokumentów:

poświadczenia wydanego przez Oddział Wojewódzki Funduszu na podstawie formularza E106/E109/E120/E121,
zaświadczenia wydanego przez ZUS potwierdzającego pobieranie zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego,
decyzji wójta/burmistrza/prezydenta wydanej na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

i chcesz skorzystać z leczenia, zobowiązany jesteś do przedstawienia ww. dokumentu lub do złożenia oświadczenia.

PAMIĘTAJ!

Jeśli Twoja sytuacja się zmieni w przypadku gdy np. skończy się okres pobierania zasiłku chorobowego lub korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych/zasiłku macierzyńskiego, minie okres obowiązywania decyzji wójta /burmistrza /prezydenta, utraci ważność Poświadczenie, wówczas tracisz prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej od następnego dnia po ustaniu terminu ważności dokumentów związanych z wymienionymi świadczeniami.

 

WAŻNE!

 1. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nie może być jednocześnie zgłoszona jako członek rodziny. W związku z tym główny ubezpieczony jest zobowiązany każdorazowo informować płatnika składek o uzyskaniu przez członka rodziny własnego tytułu (np. o podjęciu zatrudnienia na umowę o pracę, rejestracji w PUP uczącego się dziecka czy małżonka) w celu jego wyrejestrowania.
 2. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny przestają być aktywne z chwilą nabycia własnego tytułu przez tychże członków rodziny np. poprzez  zatrudnienie na umowę pracę zlecenia, czy też  rejestrację w Urzędzie Pracy. Ustanie tytułu do ubezpieczenia (np. rozwiązanie stosunku pracy, wyrejestrowanie z urzędu pracy) nie powoduje automatycznego przywrócenia statusu członka rodziny. Brak ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia przez rodzica lub małżonka powoduje, że członek rodziny  jest uznawany za osobę nieubezpieczoną.
 3. Zanim podejmiesz kroki zmierzające do wyjaśnienia w NFZ statusu ubezpieczenia jako członek rodziny, sprawdź czy po dacie zgłoszenia Cię do ubezpieczenia przez współmałżonka lub rodzica nie nabyłeś własnego tytułu do ubezpieczenia!

Wszelkie niezbędne informacje gdzie i jak samodzielnie wyjaśnić swój status ubezpieczenia uzyskają Państwo pod numerami telefonów: 58 32-18-635, 58 32-18-626.

 

Jeżeli jesteś nieubezpieczony i chcesz dobrowolnie się ubezpieczyć w NFZ. Jak to zrobić?

punktor_www1 Przeczytaj, kto może się ubezpieczyć dobrowolnie:

 1. Obywatele Polski oraz cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce, a na terenie UE nie mają tytułu obowiązkowego do ubezpieczenia zdrowotnego ani nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej.
 2. Wolontariusze – wnioskodawcą i zawierającym umowę z oddziałem Funduszu jest Korzystający.

punktor_www1Jeśli chcesz się ubezpieczyć, musisz złożyć wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia dobrowolnego w placówkach NFZ:

Miasto Kod Ulica Telefon Godziny otwarcia
Gdańsk 80-844 ul. Podwale Staromiejskie 69 58 321-86-75
fax58 321-86-48
8:00-15:45 Pn-Pt
Chojnice 89-600 ul. Leśna 10 – Szpital Specjalistyczny
im. J.K. Łukowicza
52 397-46-81 8:00-15:45 Pn-Pt
Delegatura w Słupsku 76-200 ul. Poniatowskiego 4 58 321-85-40 8:00-16:00 Pn-Pt

Warto mieć przy sobie:

 • dokument tożsamości,
 • dokument potwierdzający wygaśnięcie ostatniego tytułu do ubezpieczenia
  (np. świadectwo pracy, decyzja o zawieszeniu/wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, decyzję o utracie statusu osoby bezrobotnej itp.),
 • wypełniony druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA (do pobrania w oddziale),
 • pełnomocnictwo (pełnomocnikiem może być zarówno członek rodziny, jak i osoba niespokrewniona) musi zawierać informacje o adresie zamieszkania i nr. PESEL osoby ubezpieczanej – jeśli chcesz zawrzeć umowę za pośrednictwem osoby trzeciej,
 • cudzoziemcy – wykaz dokumentów do uzgodnienia w oddziale.

punktor_www1Zgłoś do ubezpieczenia członków rodziny, którzy nie posiadają własnego tytułu do ubezpieczenia – składając wniosek, należy wskazać dane tych członków rodziny, tj. imię, nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania.

Członkami rodziny w rozumieniu ustawy są następujące osoby:

 • dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • małżonek,
 • krewni wstępni pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym (rodzice, dziadkowie). Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny nie wiąże się z koniecznością odprowadzania dodatkowej składki.
   

! Brak zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny może skutkować ukaraniem osoby ubezpieczającej się dobrowolnie karą grzywny

punktor_www1Jeśli Twój okres bezskładkowy, tj. okres czasu, jaki upłynął od dnia wygaśnięcia poprzedniego tytułu do ubezpieczenia, był dłuższy niż 3 miesiące, wnosisz opłatę na numer rachunku bankowego oddziału Funduszu. Od tego uzależnione jest zawarcie umowy. Wysokość opłaty zależy od długości okresu bezskładkowego.

punktor_www1Opłacasz składkę na ubezpieczenie dobrowolne – składka jest miesięczna i niepodzielna. Opłacana jest na konto ZUS (78 1010 1023 0000 2613 9520 0000) za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za lipiec – do 15 sierpnia).

Składka

Wymiar składki – wysokość składki stanowi 9% zadeklarowanej we wniosku podstawy, nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku z poprzedniego kwartału, ogłaszane co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim i stanowi 9% podstawy – w I kwartale 2015 r. – 372,55 PLN (podstawa wymiaru składki 4139,42 zł PLN).

Wyjątki:

 1. dla korzystającego – kwota odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu – tj. 157,50 PLN (podstawa wymiaru składki 1750,00 PLN) – składkę odprowadza korzystający;
 2. dla cudzoziemców – studentów i uczestników studiów doktoranckich, absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, dla odbywających staż adaptacyjny a także członków zakonów, alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantek, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników oraz dla odbywających kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim – kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego – tj. 46,80 PLN (podstawa wymiaru składki 520,00 PLN);

punktor_www1Po opłaceniu składki w danym miesiącu, każdorazowo zgłaszasz się do ZUS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania aby złożyć druk DRA.

punktor_www1Jesteś ubezpieczony i masz prawo do świadczeń od dnia określonego w umowie. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Dokumentem ubezpieczenia jest umowa oraz aktualny dowód opłacenia składki zdrowotnej.

Umów teleporadę z lekarzem POZ ETER-MED komercyjną lub na NFZ

Przeczytaj o zasadach udzielania teleporad.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Odwołaj wizytę