Ocena: 4.7 / 5.0

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach udostępnianych na potrzeby procesu rekrutacji i późniejszego zatrudnienia w NZOZ ETER-MED Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (…), oraz Ustawą RP z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 Poz. 1000). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest NZOZ ETER-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 10. Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania celu ich przetwarzania, a następnie będą archiwizowane – w celu ewentualnego wykorzystania w przyszłości – do momentu odwołania Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO z siedzibą w Warszawie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zatrudnienia. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, oraz aktów wykonawczych, jest obowiązkowe. Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest do Pani/Pana dyspozycji pod adresem: [email protected], a w dni powszednie w godz. 9.00-12.00, także pod numerem telefonu: 22 3797997.