Ocena: 4.9 / 5.0

Data publikacji: 15.10.2020r.

Spółka przeprasza pacjentów za stosowanie niezgodnych z prawem zasad udostępniania dokumentacji medycznej informując, że:
• kwota za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii, niezależnie od tego, czy została uwierzytelniona, nie może przekroczyć 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (…) – kopia to dokument utworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skany),
• każdy pacjent, przedstawiciel ustawowy bądź osoba przez niego upoważniona, która uiściła opłatę za uwierzytelnioną kserokopię dokumentacji medycznej może zwrócić się do Spółki o zwrot różnicy pomiędzy kwotą pobraną, a maksymalną wysokością opłaty wyliczoną na podstawie art. 28 ust. 4 pkt 2 ustawy i ten zwrot otrzyma.