Ocena: 4.9 / 5.0

NIE PAL!Pa­le­nie pa­pie­ro­sów jest jed­nym z naj­nie­bez­piecz­niej­szych na­ło­gów XXI wieku. Po­wo­du­je bo­wiem uszko­dze­nie ko­mó­rek śród­błon­ka na­czy­nio­we­go, które wy­ście­la­ją na­czy­nia krwio­no­śne od we­wnątrz, zwięk­sza rów­nież  ryzyko wy­stą­pie­nia po­wi­kłań za­to­ro­wo-za­krze­po­wych.

Dwu­skład­ni­ko­we ta­blet­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne, w za­leż­no­ści od swo­je­go skła­du, rów­nież zwięk­sza­ją ry­zy­ko wy­stą­pie­nia po­wi­kłań za­to­ro­wo-za­krze­po­wych. Dla­te­go też Świa­to­wa Or­ga­ni­za­cją Zdro­wia i Pol­skie To­wa­rzy­stwo Gi­ne­ko­lo­gicz­ne, w swo­ich za­le­ce­niach do­ty­czą­cych an­ty­kon­cep­cji hor­mo­nal­nej,  poda­ją, że u ko­biet pa­lą­cych pa­pie­ro­sy, nie­za­leż­nie od ilo­ści, sto­so­wa­nie ta­kiej an­ty­kon­cep­cji jest nie­do­zwo­lo­ne, gdyż ry­zy­ko zwią­za­ne z jej sto­so­wa­niem jest nie do przy­ję­cia.

W przy­pad­ku palących ko­biet po­ni­żej 29 roku życia za­le­ca się wielką ostroż­ność przy stosowaniu tabletek antykoncepcyjnych, zaś u starszych sugeruje się wy­bór innej z do­stęp­nych metod.

Sto­su­jąc rów­no­cze­śnie ta­blet­ki i paląc pa­pie­ro­sy na­ra­żasz się na bar­dzo groź­ne po­wi­kła­nia na­czy­nio­we, które w kon­se­kwen­cji mogą do­pro­wa­dzić do cho­ro­by nie­do­krwien­nej serca, za­wa­łu mię­śnia ser­co­we­go czy udaru mózgu.Po­le­camy więc z ca­łe­go serca rzu­ce­nie pa­le­nia. Na pewno się opła­ci…