Medycyna pracy Gdańsk

Ocena: 3.7 / 5.0

Medycyna pracy Gdansk

Medycyna pracy Gdańsk

Usługi dla pracodawców w zakresie medycyny pracy w Gdańsku oraz w innych miastach

Poradnia Medycyny Pracy w Wielospecjalistycznej Przychodni ETER-MED w Gdańsku bada:

 • kierowców z amatorskim prawem jazdy po opłaceniu rachunku w rejestracji
 • pracowników firm, z które podpisały z nami właściwe umowy tylko z właściwym skierowaniem od pracodawcy,
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą bez podpisanej z nami umowy na podstawie wypełnionego oświadczenia
 • pacjentów ubiegających się o zaświadczenie dla celów sanitarno epidemiologicznych (książeczka sanepidowska)
 • osoby ubiegające się o wystawienie świadectwa morskiego
Poradnia Medycyny Pracy i  Badań Kierowców ETER-MED w Gdańsku przy: ul. Żabi Kruk 10 oraz Górskiego 1. Wymagana jest uprzednia rejestracja telefoniczna:
58 320-26-00

Podczas rejestracji określ, z której usługi chcesz korzystać z poradni medycyny pracy (ze skierowaniem od pracodawcy, który podpisał z nami stosowną umowę, czy  w ramach abonamentu Allianz lub PASM II), czy tez  jako kierowca chcesz samodzielnie zapłacić za usługę.

 

Dostępni lekarze orzecznicy:

 • Beata Przytarska
 • Sylwia Hoffmann-Votka

Badania prowadzimy także u naszego podwykonawcy w Warszawie.

Pamiętaj!

Wykonując badania w zakresie medycyny pracy zawsze okazuj swój dowód osobisty

Do pobrania:

 

Celem naszej Poradni Medycyny Pracy ETER-MED jest zapewnienie Państwu i Państwa pracownikom najwyższego poziomu opieki zdrowotnej w naszych własnych placówkach oraz w lecznicach z całej Polski, z którymi współpracujemy.
Zgodnie z prawodawstwem polskim, pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną, zawierając umowę z uprawnioną placówką medyczną. Pomagamy Państwu spełnić obowiązki nałożone na pracodawców przez aktualne przepisy. Opieka medyczna na wysokim poziomie, dostęp do szerokiego wachlarza diagnostyki i sprawnie przeprowadzone badania profilaktyczne powodować mogą wzrost wydajności i spadek absencji chorobowej pracowników.

Badanie profilaktyczne medycyny pracy – zespół badań lekarskich, specjalistycznych mających na celu określenie stanu zdrowia pracownika w związku z charakterem zatrudnienia i mogących powstać z tego tytułu zagrożeń. Zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz w towarzyszących aktach wykonawczych, wykonanie tych badań następuje na wniosek i na koszt pracodawcy w terminach określanych poprzednimi badaniami i wyznaczonymi przez uprawnionego lekarza. Pracodawca określa stanowisko pracy, w związku z którym wnosi o wykonanie badań. Badania takie również muszą być przeprowadzone na wniosek pracodawcy w związku z absencją chorobową pracownika, przekraczającą 30-sto dniowy okres niezdolności do wykonywania pracy. Dopuszczenie do wykonywania pracy po tym okresie następuje po wykonaniu badań profilaktycznych i uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez uprawnionego lekarza.

lekarz mecycyny pracyRodzaje badań profilaktycznych:
Badanie wstępne – Pracodawca kieruje na nie:

 • nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy
 • pracowników po zmianie stanowiska pracy
 • jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy – wystąpią nowe narażenia.

Badanie okresowe – Pracodawca kieruje na nie:

 • osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badanie kontrolne – Pracodawca kieruje na nie:
·    każdego Pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni;
Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

Przebieg badań profilaktycznych (pracowniczych)

 1. Pracodawca podpisuje umowę z Centrum Zdrowia ETER-MED w zakresie medycyny pracy.
 2. Pracodawca wystawia skierowanie na badanie profilaktyczne do Poradni Medycyny Pracy Centrum Zdrowia ETER-MED, w którym wpisuje dane pracownika, stanowisko pracy, opisuje czynniki szkodliwe.
 3. Pracownik z wypełnionym skierowaniem od pracodawcy przybywa do naszego Punktu Pobrań (zobacz godziny pracy) z próbką moczu oraz celem pobrania krwi (nie należy spożywać przed badaniem jakiegokolwiek posiłku). Wyniki laboratoryjne dostępne są w Recepcji na drugi dzień od godz. 10  lub na specjalne życzenie tego samego dnia od godz. 15:00
 4. Po pobraniu krwi, Pracownik posługując się cały czas tym samym skierowaniem od pracodawcy udaje się do Recepcji ETER-MED.
 5. Tam otrzymuje skierowanie wewnętrzne na RTG, ew. na badania psychotechniczne oraz ustala terminy konsultacji lekarza medycyny pracy oraz innych lekarzy specjalistów, gdy są wymagane przy danym stanowisku pracy.
 6. Z kompletem wyników i tym samym skierowaniem od Pracodawcy  oraz dowodem osobistym Pracownik zgłasza się do lekarza medycyny pracy na umówioną konkretną godzinę.
 7. Po zakończeniu zleconego wcześniej cyklu badań, lekarz Medycyny Pracy wystawia dwa egzemplarze zaświadczenia. Jeden egzemplarz zaświadczenia jest wydawany Pracownikowi. Drugi egzemplarz zaświadczenia zostaje w archiwach Poradni Medycyny Pracy ETER-MED.
 8. Pracodawca /Pracownik ma możliwość odwołania się od treści orzeczenia lekarza badającego w ciągu 7 dni od momentu otrzymania/odbioru zaświadczenia.

Skierowanie na badania profilaktyczne  medycyny  pracy lub na badania  sanitarno-epidemiologiczne

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę (oświadczenia – w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej). Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy.

Prawidłowo wypełnione skierowanie (oświadczenie) powinno:

 • być dokładne i czytelne
 • zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy
 • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu)
 • być wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska pracy.
 • Pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą skierowanie ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

Skierowanie na badanie Medycyny Pracy (lub oświadczenie w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) jest dokumentem urzędowym, dlatego istotne jest, aby informacje w nim zawarte były aktualne. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu.
Skierowanie (oświadczenie) może stanowić ważny dokument w  postępowaniu prawnym, np. w przypadku gdy Pracownik zapadł na chorobę zawodową.

Lekarze Medycyny Pracy są prawnie zobowiązani, aby w dokumentacji medycznej umieszczać:

 • dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby badanej (nazwa, adres, numer identyfikacyjny – REGON),
 • PESEL Pracownika.

Podstawa prawna: 
Dziennik Ustaw Nr 69 z 25 czerwca 1996 r. poz. 332,
Dziennik Ustaw Nr 37 z 4 marca 2003 r. poz. 328.

Oferujemy także tzw. pakiety zdrowotne dla Państwa Pracowników. W zamian za comiesięczny abonament gwarantujemy dostęp pozostałych usług medycznych. W zależności od pakietu, pracownik może dodatkowo korzystać z usług naszego Centrum Rehabilitacyjnego, usług poradni psychologicznej. Możemy także pośredniczyć w zorganizowaniu zajęć rekreacyjnych dla Państwa Pracowników. W przypadku zaistnienia potrzeby jesteśmy w stanie zapewnić usługi również w innych miastach w Polsce w oparciu o sieć palcówek z nami współpracujących.  Usługi poza Gdańskiem wymagają 2 miesięcznego okresu wdrożenia.

Przykładowe abonamentowe pakiety zdrowotne:

PAKIET MINIMUM  ETER-MED®

Cena pakietu zależna od wykupionej ilości

Zakres gwarantowanych usług:

 • Obowiązkowe badania pracownicze ( w tym, jeżeli wymagany przez lekarza medycyny pracy: RTG płuc, analiza laboratoryjna, pomiary ciśnienia, EKG, Badania kontrolne; Badania okresowe; Badania wstępne, Przegląd stanowisk pracy, Udział w komisjach BHP)
 • Prawo do szczepień przeciwko grypie z rabatem.


PAKIET MEDIUM  ETER-MED®

Cena pakietu zależna od wykupionej ilości

Zakres gwarantowanych usług:

 • Obowiązkowe badania pracownicze ( w tym, jeżeli wymagany przez lekarza medycyny pracy: RTG płuc, analiza laboratoryjna, pomiary ciśnienia, EKG, Badania kontrolne; Badania okresowe; Badania wstępne, Przegląd stanowisk pracy, Udział w komisjach BHP)
 • Nieograniczony dostęp pracownika do lekarza internisty
 • Nieograniczony dostęp do wybranych specjalistów ze skierowaniem lekarza ETER-MED.
 • Nieograniczony dostęp do wybranych badań diagnostycznych  ze skierowaniem lekarza ETER-MED (badania laboratoryjne, EKG, pomiar ciśnienia ).
 • Prawo do szczepień przeciwko grypie z rabatem

PAKIET EXTRA ETER-MED®   

Cena pakietu zależna od wykupionej ilości

Zakres gwarantowanych usług:

 • Obowiązkowe badania pracownicze ( w tym, jeżeli wymagany przez lekarza medycyny pracy: RTG płuc, analiza laboratoryjna, pomiary ciśnienia, EKG, Badania kontrolne; Badania okresowe; Badania wstępne, Przegląd stanowisk pracy, Udział w komisjach BHP)
 • Nieograniczony dostęp pracownika lub w opcji domownika do lekarza internisty, pomiaru ciśnienia, EKG, spirometrii;
 • Nieograniczony dostęp pracownika lub w opcji domownika do lekarza pediatry
 • Nieograniczony dostęp pracownika lub w opcji domownika do lekarza ginekologa wraz z corocznym badaniem cytologicznym
 • Nieograniczony dostęp pracownika lub w opcji domownika do konsultacji u lekarzy specjalistów: chirurga, ortopedy, dermatologa,  , neurologa, okulisty, kardiologa, urologa, gastroenterologa
 • Nieograniczony dostęp pracownika lub w opcji domownika  do wszelkich badań diagnostycznych zleconych przez lekarza ETER-MED ( w tym testy alergiczne, USG w tym met. dopplera, RTG, EEG, echo serca, próby wysiłkowe, holter ekg i ciśnieniowy 24/h, kontrola rozruszników serca).
 • Prawo pracownika do serii bezpłatnych 3 szczepień przeciwko żółtaczce
 • inne

 

Do pobrania:

Medycyna Pracy Gdańsk:

– Żabi Kruk 10

– Górskiego 1

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Odwołaj wizytę