ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

5/5

Świadczenia zdrowotne w formie teleporady

KLASYFIKACJA PACJENTÓW, KTÓRZY MOGĄ ZOSTAĆ OBJĘCI OPIEKĄ TELEMEDYCZNĄ

 1. Personel administracji dokonuje wstępnej oceny, czy i w jakim zakresie udzielenie świadczenia zdrowotnego wyłącznie w formie telemedycznej będzie uzasadnione w zależności od potrzeb poszczególnych pacjentów.
 2. W trudnych do oceny przypadkach personel administracji kieruje zapytanie do personelu medycznego.
 3. Personel medyczny przeprowadza wywiad obejmujący analizę dostępnych danych medycznych, w tym dokumentację medyczną pacjenta.
 4. Pacjenci, którym mogą zostać udzielone świadczenia w formie telemedycznej rejestrowani są na wizytę.

PROCEDURA WIZYTY TELEMEDYCZNEJ

 1. Wizyta telemedyczna odbywa się przy użyciu dostępnego sprzętu i oprogramowania. Przed rozpoczęciem świadczeń telemedycznych personel medyczny dokonuje weryfikacji poprawnego działania sprzętu i oprogramowania.
 2. Wizyta telemedyczna odbywa się w warunkach pozwalających na zachowanie poufności. Należy upewnić się, że pacjent może prowadzić swobodną rozmowę na temat jego stanu zdrowia. W pomieszczeniu, w którym znajduje się lekarz udzielający teleporady, mogą przebywać wyłącznie pracownicy medyczni zaangażowani w udzielanie świadczenia telemedycznego.
 3. Przebieg wizyty telemedycznej dostosowuje się do potrzeb poszczególnych pacjentów.
 4. Personel medyczny rozpoczyna wizytę od przedstawienia swojego imienia, nazwiska oraz stanowiska/tytułu naukowego.
 5. Każdorazowo personel medyczny dokonuje weryfikacji tożsamości pacjenta, któremu udzielane jest świadczenie w formie telemedycznej.
 6. W przypadku wizyt pacjentów niesłyszących lub niedosłyszących, podczas których pacjentowi  towarzyszą osoby trzecie należy zweryfikować również tożsamość tych osób.
 7. Po zweryfikowaniu tożsamości personel medyczny potwierdza w systemie informatycznym prawo do korzystania ze świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych.
 8. Personel medyczny przeprowadza dokładny wywiad z pacjentem na temat jego aktualnego stanu zdrowia.
 9. Na podstawie dostępnej dokumentacji pacjenta i przeprowadzonego wywiadu personel medyczny przedstawia pacjentowi dalszy przebieg procesu leczenia.
 10. W przypadku pacjentów ze szczególnymi potrzebami, jeżeli w ocenie personelu medycznego wymagają oni dodatkowego wsparcia, personel medyczny ma możliwość, za zgodą pacjenta, np. poprosić kogoś z rodziny, aby upewnić się czy wszystkie przekazane informacje są jasne i zrozumiałe.
 11. Pacjent informowany jest o możliwości przekazania w formie elektronicznej skanów lub fotografii związanych z problemem medycznym w celu dokładniejszej diagnostyki.
 12. Podczas wizyty telemedycznej personel medyczny ma możliwość wystawienia e-skierowania, e-recepty oraz zwolnienia lekarskiego.
 13. W przypadku wystawienia ww. dokumentów personel medyczny instruuje pacjenta o dalszych etapach ich realizacji.
 14. Pacjent informowany jest o prawie skorzystania z wizyty/świadczenia osobistego w placówce medycznej, gdy teleporada nie spełni jego oczekiwań lub nie będzie możliwe rozwiązanie jego problemu zdrowotnego.
 15. W przypadku wystąpienia okoliczności zagrożenia życia nie należy przerywać połączenia z pacjentem, a równolegle należy wezwać niezbędną pomoc lub poinstruować pacjenta/rodzinę jak uzyskać pilną pomoc.
 16. Po przekazaniu niezbędnych informacji personel medyczny upewnia się czy pacjent zrozumiał wszystkie zalecenia oraz czy zostały omówione wszystkie problemy medyczne, z którymi zgłosił się pacjent.
 17. Przebieg wizyty telemedycznej personel medyczny odnotowuje w dokumentacji medycznej pacjenta.
 18. W przypadku wystąpienia problemów technicznych personel kontaktuje się z działem technicznym lub dostawcą oprogramowania.
 19. W przypadku podejrzenia zagrożenia danych pacjenta personel medyczny informuje niezwłocznie inspektora ochrony danych.