ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

4.5/5

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Pacjent posiada prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej, które gwarantuje Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. art. 23 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Może być ona również udostępniona jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

W Centrum Zdrowia ETER-MED dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają szczególnej ochronie prawnej w związku z tym udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na żądanie osoby uprawnionej na podstawie wniosku ustnego bądź pisemnego, który należy pobrać na stronie etermed.pl, złożonego osobiście lub drogą elektroniczną.

Dokumentacja medyczna zawiera wszystkie informacje, dotyczące leczenia w naszych placówkach – w tym wykonane badania oraz ich wyniki. Ponadto, zawiera szczegółowy opis przeprowadzonej diagnostyki, rozpoznania oraz udzielanych świadczeniobiorcy świadczeń zdrowotnych przez pracownika medycznego.

Pacjent lub osoba upoważniona musi odebrać taką dokumentację osobiście bądź pisemnie może upoważnić przychodnię do wysyłki mailowej bądź na adres wskazany we wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej z obligatoryjnym potwierdzeniem tożsamości. W przypadku wyboru wysyłki drogą pocztową należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 8 zł brutto za przesyłkę. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki, a więc możliwie jak najszybciej.

Zasady odpłatności

Od 4 maja 2019 r. pobranie po raz pierwszy kopii dokumentacji medycznej musi być udostępniona pacjentowi przez podmiot leczniczy bez pobierania kosztów.

Każdy kolejny wniosek jest płatny.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 28 ust. 4, placówka może pobrać opłatę ustaloną z uwzględnieniem stawek maksymalnych.

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie od 01.06.2024 r. – 31.08.2024 r. przedstawia się następująco:

 PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIEPO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE
Kserokopia lub wydruk (1 strona)0,00 zł0,57 zł
Wyciąg lub odpis

(1 strona)

0,00 zł16,29 zł
Środki komunikacji elektronicznej0,00 zł0,00 zł
Informatyczny nośnik danych0,00 zł3,26 zł

Wpłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej dokonać można:

 • w rejestracji przy odbiorze dokumentacji
 • przelewem na konto bankowe przychodni: PEKAO SA: 87 1240 5400 1111 0010 5890 8083 kod SWIFT PKOP PL PW (w tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja).

Składający wniosek zobowiązuję się do pokrycia kosztów wykonania kserokopii dokumentacji zgodnie z cennikiem obowiązującym w NZOZ ETER-MED Sp. z o.o. (art. 28 ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417).

Przedmiotowa opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób;
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 • w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA/WYSYŁANIA WNIOSKU:

Pobierz, a następnie wydrukuj dostępny plik w formacie PDF.

 • wypełnij dokument DRUKOWANYMI literami,
 • uzupełnij dane pacjenta,
 • wskaż nazwę poradni (poradnia POZ, poradnia chirurgiczna, kardiologiczna itd.) oraz okres udostępnianej dokumentacji,
 • wskaż formę odbioru dokumentacji*,
 • pamiętaj by podpisać wniosek (wniosek bez podpisu traktowany jest jako NIEWAŻNY).
 1. Wypełniony dokument zeskanuj lub wykonaj WYRAŹNE zdjęcie dokumentu.
 2. Plik z wypełnionym wnioskiem wyślij na adres mailowy rejestracji ([email protected]).

Uwaga! W przypadku chęci otrzymania dokumentacji medycznej na adres e-mail, należy dodatkowo wypełnić poniższy druk:

Upoważnienie do odbioru wyników badań.

*odbiór w placówce ETER-MED (uprzednio uzgodniona lokalizacja, bądź informacja dopisana na wniosku) na podstawie dowodu tożsamości lub wypełnionego pisemnego upoważnienia, wysyłka dokumentacji tradycyjną pocztą wiąże się z pokryciem dodatkowej opłaty za przesyłkę.