ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

4.8/5

Medycyna pracy Gdańsk

W Centrum Zdrowia ETER-MED poradnia medycyny pracy umożliwia badania dla:

 • pracowników firm, które podpisały z nami właściwe umowy tylko z właściwym skierowaniem od pracodawcy
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą bez podpisanej z nami umowy na podstawie wypełnionego oświadczenia
 • pacjentów ubiegających się o zaświadczenie dla celów sanitarno epidemiologicznych (książeczka sanepidowska)
 • kierowców z amatorskim prawem jazdy po opłaceniu rachunku w rejestracji.

Nasza poradnia medycyny pracy umożliwia pacjentom skorzystanie ze wszystkich badań laboratoryjnych i diagnostycznych, a także konsultacji specjalistycznych niezbędnych do wystawienia orzeczenia zgodne z czynnikami szkodliwymi wskazanymi na skierowaniu. Zgodnie z prawodawstwem polskim, pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną, zawierając umowę z uprawnioną placówką medyczną. Badania profilaktyczne osób zatrudnionych w danej firmie mają na celu ocenę indywidualnych predyspozycji do wykonywania czynności zawodowych na danym stanowisku pracy, z uwzględnieniem szkodliwych, uciążliwych bądź niebezpiecznych dla zdrowia czynników.
Zgodnie z procedurą określoną w rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. oraz w towarzyszących aktach wykonawczych, wykonanie tych badań następuje na wniosek i na koszt pracodawcy w terminach określanych poprzednimi badaniami i wyznaczonymi przez uprawnionego lekarza.

Prawidłowo wypełnione przez właściciela przedsiębiorstwa skierowanie (oświadczenie) powinno:

 • być dokładne i czytelne
 • zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu)
 • być wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska pracy.

Pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą skierowanie ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

Przebieg badań profilaktycznych w naszej poradni medycyny pracy:

 • Właściciel przedsiębiorstwa podpisuje umowę z Centrum Zdrowia ETER-MED w zakresie medycyny pracy.
 • Pracodawca wystawia skierowanie na badanie profilaktyczne do Poradni Medycyny Pracy Centrum Zdrowia ETER-MED, w którym wpisuje dane pracownika, stanowisko pracy, opisuje czynniki szkodliwe.
 • Pracownik z wypełnionym skierowaniem od pracodawcy, po uprzednim umówieniu przez pracownika rejestracji, stawia się na wyznaczoną godzinę do naszego Punktu Pobrań z próbką moczu oraz w celu pobrania krwi (nie należy spożywać przed badaniem jakiegokolwiek posiłku, zaleca się wypicie ok. 1 litra wody).
 • Po pobraniu krwi pracownik posługując się cały czas tym samym skierowaniem od pracodawcy udaje się do Recepcji ETER-MED.
 • Z kompletem wyników, skierowaniem od Pracodawcy oraz dowodem osobistym Pracownik zgłasza się do lekarza medycyny pracy na wyznaczoną godzinę.
 • Po zakończeniu zleconego wcześniej cyklu badań, lekarz Medycyny Pracy wystawia dwa egzemplarze zaświadczenia. Jeden egzemplarz zaświadczenia jest wydawany pracownikowi. Drugi egzemplarz zaświadczenia pozostaje w archiwach Poradni Medycyny Pracy ETER-MED.

Pracodawca /Pracownik ma możliwość odwołania się od treści orzeczenia lekarza badającego w ciągu 7 dni od momentu otrzymania/odbioru zaświadczenia.

Rodzaje badań medycyny pracy:

Badanie wstępne wg Kodeksu Pracy dotyczą:

 • nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy
 • pracowników po zmianie stanowiska pracy
 • zmiany charakteru stanowiska pracy – występowanie nowych elementów potencjalnie szkodliwych bądź zagrażających zdrowiu i życiu pracownika.

Badanie okresowe wg Kodeksu Pracy dotyczą:

osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia wystawionego przez orzecznika medycyny pracy. Badania specjalistyczne powinny być przeprowadzane regularnie w celu potwierdzenia czy na osoby zatrudnione w danej firmie, środowisko nie oddziałuje w sposób niepożądany, zagrażający zdrowiu bądź życiu pracowników.

Badanie kontrolne wg Kodeksu Pracy:

muszą być przeprowadzone na wniosek pracodawcy w związku z absencją chorobową pracownika, przekraczającą 30-sto dniowy okres niezdolności do wykonywania pracy. Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

Czy do poradni medycyny pracy wymagane jest skierowanie?

Tak, skierowanie na badania z medycyny pracy wydaje właściciel przedsiębiorstwa, które jest dokumentem urzędowym, dlatego istotne jest, aby informacje w nim zawarte były aktualne. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu, określa stanowisko pracy, w związku z którym wnosi o wykonanie analizy profilaktycznej. Wszystkie niezbędne koszty w celu przeprowadzenia wstępnych badań z medycyny pracy ponosi pracodawca.

W przypadku chęci wykonania badań przez osoby prywatne w celu uzyskania orzeczenia do osób rozpoczynających kurs prawa jazdy kategorii A, A1 lub B. Bądź pracowników mających nieustanny kontakt z ludźmi oraz żywnością w celu wyrobienia książeczki sanepidowskiej zapraszamy do naszego sklepu internetowego ETER-MED w celu zakupu pakietów badań dotyczących kierowców bądź książeczki sanepidowskiej.