ETER-MED Gdańsk

Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna w Gdańsku, Straszynie i Cedrach Wielkich

Miej przy sobie dokument tożsamości zamiast innych dowodów ubezpieczenia w NFZ

Paszport jako dokument potwierdzający tożsamość.
4.8/5

W 2017 roku idąc do lekarza nie musisz już brać druku RMUA . Musisz mieć jednak dokument tożsamości z numerem PESEL. Ale czy na pewno figurujesz w bazie NFZ jako ubezpieczony?

Jeżeli nie jesteś ubezpieczony możesz skorzystać z odpłatnej konsultacji. Wszelkie badania i recepty są wówczas pełnopłatne.

Centra Medyczne ETER-MED do sprawdzania statusu ubezpieczenia w NFZ wykorzystają własny system informatyczny łączący się z  bazą „Ewuś” w czasie rzeczywistym.

Pierwszy raz, nasz system dokonuje weryfikacji ubezpieczenia Pacjenta (bez udziału recepcjonistki) podczas rejestrowania pacjenta. Jednak, dla istoty sprawy, ważniejszy jest status ubezpieczenia na dzień udzielenia świadczenia. Dlatego każdego dnia, po północy nasz program informatyczny połączy się z bazą ubezpieczonych NFZ, aby zweryfikować status ubezpieczenia pacjentów zarejestrowanych na dany dzień. Odpowiednie oznaczenia pojawią się wówczas na liście zapisanych pacjentów do lekarza, badania, czy zabiegi.

Jeżeli status ubezpieczenia będzie negatywny (błędy w bazie NFZ u ponad 15% ubezpieczonych), Pacjent przed skorzystaniem z usługi medycznej (np. wypisaniem recepty) będzie musiał udać się do rejestracji aby (opłacić za usługę lub napisać oświadczenie o swoim ubezpieczeniu w NFZ z podaniem dokładnego tytułu do ubezpieczenia).  I tu może pojawić się pułapka, gdyż o pozytywnym statusie ubezpieczenia nie decyduje tylko, że ktoś pracuje, że pracodawca odprowadza składki, ale przede wszystkim to, czy dana osoba została prawidłowo zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego i czy ten pozytywny status cały czas się utrzymuje.  Jeżeli pacjent , w dobrej wierze napisze, że jest ubezpieczony (a np. wg. chorych procedur w naszym kraju może być nieubezpieczony, bo np. pracodawca niewłaściwie zgłosił do ubezpieczenia lub rodzic zapomniał zgłosić dziecko do ubezpieczenia, czy małżonek nie zgłosił małżonka u pracodawcy do ubezpieczenia, albo student po ukończeniu 26 roku życia nie wystąpił do uczelni o zgłoszenie do NFZ) może oczekiwać wezwania do zapłaty, lub nawet egzekucji komorniczej za koszty udzielenia świadczenia i koszty refundacji leków. Bardzo duży problem wadliwego statusu ubezpieczenia (u ponad 30% ) w bazie NFZ dotyczy studentów. Więcej o tym:  http://studentmed.pl/jak-to-jest-z-ubezpieczeniem-studentow-w-nfz/

Warto dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej sprawdzić osobiście w przychodni ETERMED.pl lub oddziale NFZ własny status ubezpieczenia zdrowotnego, aby  w przyszłości nie było problemów w przypadku choroby lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Pamiętaj!

Jako rodzic masz obowiązek zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego! Rodzice noworodków i niemowląt do trzeciego miesiąca życia mogą podać swój PESEL.  Rodzice dzieci do 6 roku życia mogą przedstawić paszport dziecka lub jego dowód biometryczny.

Studenci do 26 roku życia, aby skorzystać z prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, muszą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia np. przez rodziców lub opiekunów prawnych jako członkowie rodziny. Jeżeli student nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i złoży oświadczenie, że nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, wówczas do ubezpieczenia może zgłosić go uczelnia. Student zgłoszony do ubezpieczenia, który np. w czasie wakacji podjął pracę w ramach umowy o pracę, gdy ją zakończy, zostanie wyrejestrowany z ubezpieczenia. Wtedy musi zostać ponownie zgłoszony do ubezpieczenia. Prawo do ubezpieczenia wygaśnie studentowi także, gdy rodzice, którzy zgłosili go do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą studenta u nowego pracodawcy.

Po zakończeniu studiów czy skreśleniu z listy studentów, gdy absolwent nie podjął jeszcze pracy, w związku z którą zostałby zgłoszony do ubezpieczenia, prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje mu jeszcze przez 4 miesiące.

NFZ będzie sprawdzał wiarygodność złożonych oświadczeń.

Fundusz radzi, by osoby, które są przekonane od tym, że posiadają ubezpieczenia, a mimo to w rejestracji otrzymały informację o jego braku, wyjaśniły u pracodawcy, dlaczego nie zostały zgłoszone do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych. Przy zmianie pracy należy poinformować nowego, że posiadamy członków rodziny, których trzeba zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy ich wcześniejsze zgłoszenie.

Dane w systemie eWUŚ  (bazie ubezpieczonych w NFZ) są aktualizowane codziennie na podstawie informacji otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

Częste pytania dotyczące Ewuś

W gazetach było napisane, że od 2017 roku leczycie za darmo NIEUBEZPIECZONYCH, czy to prawda?

Jak na razie hasła głoszone przez Ministra Zdrowia i innych przedstawicieli rządu o „podstawowej opiece zdrowotnej dostępnej bezpłatnie od początku 2017 roku dla wszystkich Polaków” nie znalazły potwierdzenia w opublikowanych aktach prawnych. W związku z powyższym nie zmieniła się ani na jotę dotychczasowa procedura przyjmowania i rozliczania pacjentów:

– podstawą rozliczenia/sprawozdania porady lekarza POZ jest weryfikacja uprawnień pacjenta w systemie eWUŚ;

– jeżeli system nie potwierdzi uprawnień („czerwony ewuś”) pacjentowi zostanie udzielona bezpłatna porada jeśli złoży stosowne oświadczenie, jeżeli go nie złoży porada będzie płatna a recepta na 100%.

Co to jest eWUŚ?

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czy system eWUŚ dostarcza informacji o aktualnym stanie uprawnień?

Tak. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

W jaki sposób mogę potwierdzić swoje prawo do świadczeń?

Po 1 stycznia 2013 r. wystarczy, że podasz w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do  ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacja szkolną.

Co mam zrobić, jeżeli otrzymam informację, że NFZ nie potwierdza moich uprawnień do świadczeń, a wiem że mam do nich prawo?

– Jeżeli NFZ nie potwierdził twoich uprawnień, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić poprzez pisemne oświadczenie o prawie do ubezpieczenie wraz ze wskazaniem tytułu do tego ubezpieczenia i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia.

Dlaczego muszę potwierdzić prawo do leczenia mojego dziecka? Przecież dzieci mają prawo do świadczeń…

Konieczna jest weryfikacja uprawnień wszystkich osób ubiegających się o uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej, także dzieci. Jeżeli dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ.

Kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?

Członkami rodziny są:

  • rodzice i dziadkowie jeżeli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • małżonkowie,
  • dzieci, własne i przysposobione, wnuki, dzieci obce dla których ustanowiono opiekę albo w ramach rodziny zastępczej ­ do ukończenia przez nie 18 lat. Jeżeli kształcą się dalej, do ukończenia 26 lat. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,

Urodziło mi się dziecko. Ile czasu mam na zgłoszenie go do ubezpieczenia.

Od 1 stycznia 2013 r. jeżeli jesteś osoba ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o członkach Twojej rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, np. nowo narodzonego dziecka. Masz na to 7 dni od dnia jego narodzin.  Pamiętaj, to Twój ustawowy obowiązek!

Dlaczego muszę zgłosić dziecko do ubezpieczenia? Przecież wszystkie dzieci mają prawo do świadczeń.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia jest obowiązkiem ustawowym. Jeżeli dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ.
W przypadku, kiedy dziecko do 18 r.ż. nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej, za jego leczenie zapłaci budżet państwa. Tylko wtedy jednak, gdy dziecko jest obywatelem polskim.

Zmieniłem pracę, czy osoby które zgłosiłem wcześniej są ubezpieczone?

Nie są. Jeżeli zostałeś wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego – Twoje dziecko także.
Pamiętaj. Kiedy zmieniasz pracodawcę, poinformuj nowego, że masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz ich zgłosiłeś.

Czy ubezpieczony dziadek może zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego?

Tak, ale tylko wtedy, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie np. pracy na własny rachunek, ubezpieczenia dobrowolnego lub pracy wykonywanej z tytułu przepisów o koordynacji.