DOM SENIORA

Ocena: 4.2 / 5.0

Uwaga:

Program Dziennego Domu Medycznego Opieki dla Seniorów ETER-MED został zrealizowany – zapewniliśmy pobyt minimum miesięczny dla 60 osób.
Bardzo dziękujemy całemu Personelowi DDOM ETER-MED za poświęcony czas i włożone serce w funkcjonowanie placówki, a wszystkim Pacjentom za uczestnictwo.
Pomimo składanych zapowiedzi, NFZ, ani żadne ministerstwo nie zaproponowało nam zawarcie kontraktu na kontynuację programu;-(
Obecnie tworzymy listę osób chętnych do pobytu w naszym DDOM na zasadzie pokrycia kosztów funkcjonowania ośrodka (wynagrodzenie personelu, wyżywienie, rehabilitacja, zajęcia kulturalne, najem, itp.). Oszacowano koszty na poziomie 3900zł miesięcznie.
Pozostając w gotowości, gdy uzbieramy 10 uczestników reaktywujemy działalność.
Zgłoszenia uczestnictwa należy wysyłać drogą elektroniczną na adres: [email protected]

Dzienny Dom Seniora Gdańsk

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Centrum Zdrowia ETER-MED

ue

Dzienny Dom Opieki Medycznej ETER-MED zapewnia Seniorom BEZPŁATNĄ opiekę pielęgnacyjną, opiekuńczą, rehabilitacyjną, lekarską oraz rekreacyjną. Ilość miejsc ograniczona.

dzienny dom seniora seniora etermed gdańsk żabi kruk

Dzienny Dom Opieki Medycznej Seniora

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POBYTU W Dziennym Domie Medycznym Seniora?

Osoby spełniające następujące warunki:

 • zamieszkanie w Gdańsku
 • w każdym wieku ale w szczególności powyżej 65 roku życia
 • osoby, które przebywały w szpitalu w ciągu 12 ostatnich miesięcy (wypis ze szpitala do wglądu, nie akceptujemy informacji z SOR lub KOR)
 • stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność – weryfikacja na podstawie oceny dokonanej przez lekarza kierującego wg skali Barthel 40-65 punktów
 • wymagają wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej (weryfikacja na podstawie skierowania do DDOM wydanego przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu
 • mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (weryfikacja na podstawie oświadczenia /dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia i/lub weryfikacja w systemie EWUŚ).
 • nie są wyłączeni z możliwości z otrzymania wsparcia w DDOM, tj, nie dotyczy:
  • osób korzystających ze świadczeń w ramach opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej,
  • osób korzystających ze świadczeń rehabilitacji leczniczej oddział dzienny lub stacjonarny gdy wskazaniem jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie) weryfikacja na podstawie składanego oświadczenia,
  • osoby z uzależnieniem wszelkiego typu
dzienny dom seniora gdańsk żabi kruk

DDOM Gdańsk

OSOBA, KTÓRA CHCE SKORZYSTAĆ Z OPIEKI W RAMACH DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ POWINNA:

W przypadku trudności z wypełnieniem formularzy służymy z pomocą.

Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie Pacjent uzyskuje informację o terminie rozpoczęcia pobytu w DDOM.

KONTAKT z Domem Seniora ETER-MED

telefon: 58 58 58 955
e-mail: [email protected]
adres: Gdańsk ul. Żabi Kruk 10 (1 piętro)

Dni i godziny udzielania informacji:

 • poniedziałek 8:00 – 16:00
 • wtorek 8:00 – 16:00
 • środa 8:00 – 16:00
 • czwartek 8:00 – 16:00
 • piątek 8:00 – 16:00

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Koordynator Dziennego Domu Seniora.

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest udostępnienie mieszkańcom Gdańska (przede wszystkim w wieku 65 +) wysokiej jakości usług zdrowotnych skierowanych do osób niesamodzielnych polegającym na utworzeniu 60 miejsc opieki nad osobami starszymi w Dziennym Domu Opieki Medycznej działającego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Eter-Med Sp. z o.o. w Gdańsku.
Projekt ma na celu poprawę jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, a w szczególności nad osobami starszymi, jak również przygotowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających rozwój form świadczeń zdrowotnych poprzez:

 • poprawę stanu zdrowia osób niesamodzielnych,
 • zapewnienie kompleksowej opieki i pomocy osobom starszym z zakresu zdrowia fizycznego i psychicznego we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do wieku i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
 • zapewnienie miejsca wsparcia dla seniorów i ich rodzin,
 • zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych

PLANOWANE EFEKTY

Powyższe cele przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, polegającego na wdrożeniu działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, ułatwiając dostęp do niedrogich, trwałych i wysokiej jakości usług zdrowotnych. Pobyt w utworzonym DDOM-ie przyczyni się do poprawy stanu zdrowia pacjentów poprzez rozpoczęcie terapii:

 • rehabilitacji,
 • dobranie i stosowanie odpowiedniej diety,
 • stymulowanie aktywności psychofizycznej i poznawczej.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

 • Pobyt w DDOM jest bezpłatny
 • DDOM jest prowadzony w Centrum Zdrowia ETER-MED przy ulicy Żabi Kruk 10
 • Początek programu: styczeń 2017r.
 • Opieką w DDOM objęci będą pacjenci w szczególności powyżej 65 r.ż. z terenu miasta Gdańska.
 • Minimalny czas pobytu w DDOM to 30 dni , zaś maksymalny 120.
 • Przedmiotem projektu jest powstanie 60 miejsc opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • Opieka DDOM będzie skierowana do osób, którzy nie kwalifikują się do kontynuacji leczenia w warunkach stacjonarnych i nie są w pełni samodzielni by pozostać wyłącznie pod opieka lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • W ramach DDOM pacjenci będą korzystać z usług rehabilitacyjnych, opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej, lekarskiej oraz innych wspomagających usług medycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Przewidziany jest pyszny i zdrowy obiad każdego dnia.
 • Projekt jest finansowany przez Unię Europejską, Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum Zdrowia ETER-MED.
 • Harmonogram działań edukacyjnych dla rodzin/opiekunów pacjenta

 

Utworzenie i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej ETER-MED dla osób niesamodzielnych, przede wszystkim po 65 roku życia, które ze względu na wiek, czy niepełnosprawność potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu to projekt pilotażowy realizowany w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 w ramach Osi priorytetowej V Wsparcia dla obszaru zdrowia. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Łączna wartość projektu wynosi: 993 333,90 zł, w tym dofinansowanie ze środków EU: 837 181,81 zł

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Odwołaj wizytę